Onze visie

Bij BBS staan we voor veiligheid, gezondheid, Welzijn, Milieu en Integriteit

VEILIGHEID
Het is simpel: Bij ons komt veiligheid altijd op de eerste plaats. Er is nooit een goede reden om onaanvaardbare risico’s te nemen. Onder geen enkele omstandigheid is de persoonlijke, materiële of economische schade te rechtvaardigen als die door onveilig handelen wordt veroorzaakt.
Wij zorgen er daarom nadrukkelijk voor dat veiligheid in de cultuur van onze onderneming verankerd is.

 • Als onderneming zijn wij volledig VCA gecertificeerd.
 • Elke werknemer is in het bezit van VCA en wordt persoonlijk door ons gescreend op een juiste instelling t.o.v. veiligheid.
 • Elke maand organiseren wij interne Toolbox meetings waar al onze medewerkers aan deelnemen.
 • Als ons gereedschap wordt na gebruik onderhouden en gekeurd.
 • Wij dragen ten alle tijden zorg voor het beschikbaar stellen van de juiste persoonlijke beschermingmiddelen (PBM’s) van onze medewerkers.
 • Als wij het absoluut noodzakelijk achten om tijdelijk personeel in te huren, dan zien wij erop toe dat ze aan dezelfde hoge normen m.b.t. veiligheid voldoen.
 • Van de eerste voorbereidingen tot aan de afronding van een project doen wij continu risicoinventarisaties (RI&E) en staat veiligheid als vast punt op de agenda.
 • Wij houden ons nauwgezet aan de op de werkplek vastgestelde veiligheidsmaatregelen.
 • Als wij enig risico voor onze veiligheid of die van anderen vaststellen dan leggen wij een werk stil en lossen wij het op.


GEZONDHEID
Alleen gezonde mensen kunnen goed en veilig werk leveren. Onze mensen zijn onze belangrijkste sleutel tot succes en wij willen graag dat zij gezond op het werk verschijnen, maar ook dat zij gezond weer naar huis kunnen.

 • Éen manier om gezond te blijven is door ten alle tijden veilig te werken (zie VEILIGHEID)
 • Bij BBS zorgen we ervoor dat we persoonlijke aandacht voor elkaar hebben. Ziekmeldingen nemen we serieus. Wij werken nauw samen met onze Arbo Dienst (naam) en we volgen onder alle omstandigheden de Wet Poortwachter.
 • Als wij vaststellen of vermoeden dat een iemand problemen met zijn gezondheid heeft, dan maken we het bespreekbaar en kijken we hoe we als werkgever kunnen helpen.
 • Elke werknemer is verplicht er melding van te maken als hij om medische redenen medicijnen gebruikt die zijn altertheid kunnen beïnvloeden.
 • Wij promoten een gezonde leefstijl. Het gebruik van alcohol en tabak is iemand zijn persoonlijke keuze, maar alcohol mag nooit genuttigd worden of invloed hebben tijdens werktijd. Tabak mag tijdens werktijd alleen gebruikt worden in de daarvoor aangegeven plaatsen.
 • T.a.v. van drugs heeft BBS een zero tolerance beleid. Het gebruik van drugs keuren wij op geen enkele wijze goed. Als wordt geconstateerd dat er iemand tijdens werktijd nog de gevolgen druggebruik ondervindt of als er tijdens werktijd drugs wordt gebruikt volgt er ontslag op staande voet.
 • Wij moedigen onze collega’s aan om gezond te eten, voldoende te bewegen en voldoende rust te nemen.


WELZIJN
Welzijn betekent hoe goed iemand zich voelt doordat zijn lichamelijke, geestelijke en sociale behoeften bevredigd worden in alle facetten van het leven.
BBS doet er als werkgever alles aan om binnen ons vermogen medewerkers een werkomgeving te bieden waarin ze zich goed kunnen voelen en dus optimaal kunnen functioneren.

 • We zorgen voor een veilige werkomgeving en voor de veiligheid van elke werknemer (Zie: VEILIGHEID).
 • We zorgen voor een gezonde werkomgeving en bevorderen een gezonde leefstijl (Zie: GEZONDHEID).
 • Bij BBS komt de mens op de eerste plaats. Familie, ons gezin, onze dierbaren, onze relaties gaan altijd voor het feitelijke werk. Als er een onverwachte crisis optreed zijn wij bereid onze collega’s de gelegenheid te geven om hun aandacht hierop te richten.
 • BBS ziet toe op de naleving van mensenrechten en menselijke waardigheid. Wij houden ons altijd aan de wettelijke eisen voor minimale arbeidsleeftijd, evenals wetten op lonen en pensioenen.
 • BBS ziet erop toe op gelijke kansen, diversiteit en sociale inclusie. Vanaf het begin is BBS een onderneming waar mensen werken met verschillende achtergronden en nationaliteiten. Er wordt daarom bij sollicitaties geselecteerd op basis van vaardigheden, prestaties, inzet, ethisch gedrag en andere voor de functie relevante kwalificaties.
 • BBS staat voor wederzijds respect en eerlijke behandeling.
 • Iedereen die werkt bij of voor BBS mag nooit zijn medewerking of goedkeuring verlenen enige vorm van geweld op het werk, intimidatie, waaronder seksuele intimidatie en ongewenste seksuele toenadering. We verwachten goed voorbeeldgedrag van onze leidinggevenden.
 • Wij hebben een VERTROUWENSPERSOON aangesteld waar alle medewerkers terecht kunnen voor een gesprek.


MILIEU
Bij BBS zijn we er van overtuigd dat we de aarde in bruikleen hebben gekregen van onze kinderen. In alle onze werkzaamheden zien we er daarom op toe onze mooie geen blijvende schade toe te brengen.

 • BBS leeft milieuwetgeving, voorschriften en vergunningen na.
 • Wij brengen onze maatschappij en omgeving niet opzettelijk schade toe.
 • Wij gaan efficiënt om met grondstoffen en materialen.
 • Wij gaan efficiënt om met energie en treffen maatregelen om energie en emissies, zoals CO2, actief te reduceren


INTEGRITEIT (Gedragscode)
“There is never a good business reason to do the wrong thing.”
Bij BBS geloven we dat de enige goede manier van zakendoen op een eerlijke en integere manier is.

Dit betekent dat wij:

 • Op alle vlakken de wetten van het land zullen naleven waar we werkzaam zijn.
 • Duidelijk en transparant zijn in al onze communicatie, zowel schriftelijk als mondeling. “We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.”
 • Onze administratie volledig en waarheidsgetrouw bijhouden om eerlijkheid en transparantie te waarborgen, fraude te voorkomen en een betrouwbare jaarrekening op te kunnen stellen overeenkomstig de geldende regels en standaarden voor financiële verslaglegging.
 • Op geen enkele wijze onze medewerking verlenen aan omkoping, kartelvorming, belangenverstrengeling of andere praktijken die eerlijk zakendoen vertroebelen. Elke toenadering hiervoor zullen we dan ook duidelijk afwijzen en veroordelen.
 • Van als onze zakenpartners verwachten dat ze dezelfde hoge standaard hebben. Als dit niet zo blijkt te zijn zullen we onmiddellijk onze samenwerking stopzetten.


We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
- Murat Sebze, Oprichter Bouwbedrijf Sebze B.V.


      Dennis Meiring
Hi, welkom bij BBS! Kan ik je misschien ergens mee helpen?